Op deze pagina vind je de disclaimer van www.alfatech.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Alfatech Holding B.V.. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectuele eigendom

Het intellectuele eigendom van deze website (inclusief alle tekst, foto- en ander beeldmateriaal) berust bij Alfatech Holding B.V. Met intellectuele eigendom bedoelen wij onder andere (maar niet uitsluitend) het Auteursrecht.

Het gebruik van de informatie op deze website is toegestaan en gratis. Je mag de informatie echter niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alfatech Holding B.V. verveelvoudigen, kopiëren, verder verspreiden (etc.) en/of op een andere manier gebruiken en/of aan derden ter beschikking stellen (op welke wijze, via welk platform/medium etc. dan ook).
Ook niet met bronvermelding.

Aansprakelijkheid

Bij het ontwerpen en samenstellen van onze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan voorkomen dat bepaalde onderdelen op onze website niet werken. Wij zijn hier niet verantwoordelijkheid voor. Wij stellen het op prijs als je ons hier van op de hoogte stelt per e-mail.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze website en de daarin opgenomen gegevens, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid en/of voortdurende actualiteit van de gegevens. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of (on)bereikbaarheid van de website.

Amersfoort, februari 2019

Werken bij Alfatech

Hi! Ik ben Anne Marie.
Wil je met jouw expertise bij Alfatech aan de slag? Ik help je graag aan een baan binnen ons mooie bedrijf!